Archifau Categori: Oedolion

Llyfr digidol newydd sy’n dathlu rhai o gewri pêl-droed Cymru

Mae dau frodor o ardal Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyfuno i ryddhau llyfr Cymraeg digidol am hanes cynnar pêl-droedwyr Cymru yng Nghwpan y Byd.

Mae Pêl-droed: Cymru yng Nghwpan y Byd 1950–1974 bellach ar gael i’w archebu am £3.49 ar wefan Kindle, er na chaiff ei ddosbarthu i ddarllenwyr tan 25 Rhagfyr. Rhoddir yr holl elw sy’n deillio o’r llyfr i’r elusen Menter Iaith Bro Ogwr.

Yn ôl yr awdur, Huw Portway, dyma’r gyfrol Gymraeg gyntaf i ymdrin yn fanwl â phob gêm Cymru yng Nghwpan y Byd o’r ymgyrch wreiddiol, sef 1950, tan 1974.

Cyfieithydd yw Huw a ddysgodd y Gymraeg fel ail iaith yn Ysgol Gyfun Porthcawl a bu’n llafurio i gwblhau a chyhoeddi’i lyfr ers ail hanner y 1990au.

“Mae hi wedi bod yn broses hir a hynod rwystredig ar adegau,” meddai Huw am ei ymdrechion dros y blynyddoedd. “Ond roeddwn i’n benderfynol o beidio â rhoi’r ffidil yn y to.”

Mae’n cyfaddef na fyddai wedi llwyddo i roi’r maeni’r wal heb gymorth amhrisiadwy ei gyd-gyfieithydd Lloyd Evans, a fu’n barod i brawfddarllen y llyfr cyfan am ddim y llynedd.

“Rydw i’n credu y byddwn i wedi bod wrthi tan Ddydd y Farn heb gyfraniad Lloyd,” mae Huw yn esbonio. “Heb gyhoeddwr traddodiadol, mae’n anodd iawn i awdur annibynnol bwyso a mesur ei waith ei hun, felly roedd gwir angen pâr arall o lygaid i fwrw golwg drosto. “Yn sicr, mae Lloyd wedi helpu i gael gwared ar unrhyw gamgymeriadau – dyna’r gobaith beth bynnag!”

Fel Huw, dysgodd Lloyd, sy’n hanu o Faesteg, y Gymraeg fel ail iaith ac ef yw cadeirydd Menter Iaith Bro Ogwr, yn ogystal â bod yn uwch-gyfieithydd gyda chwmni Prysg.

Mae’r llyfr yn trafod anturiaethau pêl-droedwyr Cymru wrth iddynt gymryd eu camau cyntaf yng Nghwpan y Byd rhwng 1950 a 1974, gan gynnwys gorchestion y tîm a ddisgleiriodd yn y rowndiau terfynol yn Sweden ym 1958 cyn colli yn erbyn Brasil, o ganlyniad i gôl gan lanc 17 oed o’r enw Pelé.

Mae’n dilyn holl yrfaoedd rhyngwladol enwogion fel John Charles, Ivor Allchurch a Jack Kelsey; siom y 1960au pan gloffodd y crysau cochion yn wyneb gelyniaeth agored rhai o glybiau mwyaf Lloegr; a gwreichion cyntaf yr adfywiad a geid yn ail hanner y 1970au wrth i sêr newydd fel Terry Yorath, John Mahoney, John Toshack a Leighton James ddod i’r amlwg.

“Er mai’r gystadleuaeth yn Sweden yw canolbwynt y llyfr, yn ddealladwy, mae’r holl gyfnod hwn yn ddiddorol iawn, yn fy marn i, gan fod tîm Cymru wedi gorfod ymdopi â chynifer o anawsterau yn sgìl cyffro 1958,” meddai Huw. “Fel sy’n wir mewn llawer o feysydd, gellir dadlau bod y methiannau’n fwy difyr na’r llwyddiannau. Rydw i’n siŵr bod digon i fodloni unrhyw un sy’n ymhyfrydu ym myd y campau yma.

“Cofiwch hefyd y bydd yr holl elw’n mynd at achos da, sef helpu Menter Iaith Bro Ogwr i hyrwyddo’r Gymraeg ar lawr gwlad. Mae’r pris yn rhesymol iawn, felly rydw i’n eich annog chi i’w brynu cyn gynted â phosib!”

NOSON I’R BRENIN

Mae Gŵyl Elvis Porthcawl wedi cyhoeddi bod pedwerydd diwrnod o weithgareddau Cymraeg wedi cael ei ychwanegu at yr Ŵyl eleni.

Gelwir dydd Iau Medi 21ain yn ‘Ddiwrnod I’r Brenin’. Wedi’i leoli ym Mhafiliwn y Grand, bydd y diwrnod yn cynnwys nifer o berfformiadau gan grŵpiau o’r gymuned a gweithdai, y cyfan ar thema sy’n ymwneud ag Elvis. Bydd mynediad i’r cyhoedd i’r digwyddiadau hyn yn rhad ac am ddim. Gyda’r nos bydd sioe â mynediad drwy docyn – ‘Noson I’r Brenin – a bydd y sioe hon yn cynnwys artistiaid o Gymru yn talu eu teyrnged eu hunain i Elvis yn Gymraeg. Bydd yr actau’n cynnwys Bronwen Lewis, Dan Lloyd, Wynne Roberts a Chôr ‘The Voices’ a John ac Alun. Am fanylion llawn:

http://www.elvies.co.uk/Documents/Noson%20Poster%20Final.pdf

Yn ôl Trefnydd Gŵyl Elvis Porthcawl Peter Phillips, ‘Yn 2015, fe wnaethon ni gynhyrchu sioe arbennig o’r enw ‘Elvis Cymraeg‘i gyd-fynd â Chwpan Rygbi’r Byd. Bu hyn yn gymaint o lwyddiant, fe wnaethon ni benderfynu i fwrw ati i ychwanegu diwrnod arall i’r Ŵyl – diwrnod a fyddai’n hollol Gymraeg ei iaith – ond hefyd yn Elvis i’r carn. Wedi’r cyfan, mae e wedi cael ei brofi bod y teulu Presley gwreiddiol yn hannu o Gymru! Rydym wrth ein bodd gyda’r ffordd y mae’r rhaglen wedi dod at ei gilydd. Bydd yn arddangos doniau rhyfeddol artistiaid Cymraeg ac rwy’n siwr y bydd yn apelio yn yr un modd at bobl nad ydynt yn gallu siarad yr iaith.’

Am fanylion pellach, cysylltwch â PETER PHILLIPS

peter.phillips@elvies.co.uk

07711 419736

Cofio Colin

Heddiw, dathlwyd bywyd Richard Colin Lewis a hunodd yn dawel ar ddydd Iau, Gorffennaf y 27ain, 2017 yn 75 mlwydd oed. Roedd Colin yn allweddol iawn i dyfiant a chyfleoedd yr Iaith Gymraeg ledled Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Roedd gan Colin yr angerdd i ddysgu iaith y nefoedd ei hun ac wedi rhoi’r cyfle gorau i’w blant i fedru siarad yr iaith.

Roedd Colin yn aelod o Blaid Cymru, wedi bod yn allweddol i agoriad Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sgêr, ac wedi parhau fel llywodraethwr yr ysgol ers 1992.

Roedd yn allweddol i ddatblygiad RhAG o fewn ein Bwrdeistref a Colin oedd un o drigolion ein Sir a sefydlodd Menter Iaith Bro Ogwr.

Sefydlwyd Menter Bro Ogwr yn 1993 o ganlyniad i bobl gref fel Colin. Parhaodd Colin i gefnogi’r Fenter wrth i’r mudiad ddatblygu a thyfu i beth ydyn ni heddiw gan gytuno i fod yn ymddiriedolwr i Bwyllgor Rheoli’r Fenter.

Colin – rydych chi wir wedi bod yn arwr i’r Iaith ac os ydyn ni fel staff yn gallu dangos yr un cryfder, ymrwymiad, hyder a dyfalbarhad yna bydd yr Iaith yn parhau i ffynnu.

Diolch yn fawr iawn i chi am bopeth.

Nos da, cysga’n dawel mewn hedd, “Hedd, Perffaith Hedd”

Amanda Jaine Evans – Prif Swyddog Iaith Menter Bro Ogwr

Prosiect Enwau Lleoedd Penybont-ar-Ogwr

Mae enwau lleoedd yn rhan o’n bywydau pob dydd ac rydym mor gyfarwydd â’u gweld ar arwyddion wrth deithio o un lle i’r llall, o’u clywed mewn sgyrsiau pob dydd neu ar y newyddion, maent bron wedi mynd yn anweladwy wrth droi’n eiriau heb fawr o gyd-destun.

 

Ond mae tarddiad yr holl enwau yn cynnwys elfennau ieithyddol, hanesyddol, daearyddol, diwylliannol a threftadaeth yr ardal. Gall hyn fod o ddiddordeb mawr i bobl sy’n ymweld â’r ardal, o dramor er enghraifft wrth iddynt archwilio hanes teulu, neu fe all drafodaeth enwau lleoedd i ddisgyblion ysgol dod ag elfen fwy personol a gwahanol i wersi hanes a daearyddiaeth.

 

Gydag Eisteddfod yr Urdd yn dod i’r ardal ym mis Mai eleni, mae’n gyfle gwych i gynnal y fath prosiect ar y cyd â Cwmni2 a Reach er mwyn hybu cymaint o bethau yn yr ardal i ymwelwyr, cerddwyr, clybiau hanes a chlybiau camerâu ac yn enwedig ysgolion ac oedolion sy’n dysgu Cymraeg.

 

Mae’n gyfle i hybu’r iaith yn yr ardal a hefyd, sydd efallai’n fwy pwysig, yn gyfle i atgoffa pawb am Gymreictod yr ardal. Yn ôl cyfrifiad 2011, 11% o’r boblogaeth sy’n siarad Cymraeg ond mae gan yr ardal y fraint hanesyddol o agor y drydedd ysgol cyfrwng Cymraeg erioed yng Nghymru (Tyderwen, yn Nantyffyllon ym 1948). Ac mae yna lu o bethau eraill hefyd i’w nodi yn y llyfryn a fydd yn cael ei lansio yn yr Eisteddfod.

 

Fel rhan o’r prosiect, bydd gweithgareddau ar gyfer plant a theuluoedd, ieuenctid ac oedolion. Rydym yn awyddus iawn i drigolion cael cyfle i gyfranogi yn y prosiect. Dewch i ddysgu mwy am y prosiect ar nos Fercher, 3ydd o Fai 2017 yng Nghlwb Criced Tondu am 7yh. Bydd David Thomas ac Amanda Jaine Evans yn rhoi sgwrs am y prosiect. Mae’r digwyddiad am ddim ac mae croeso i bawb felly dewch yn llu!

Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr

Yn ystod wythnos Sulgwyn, 29 Mai – 3 Mehefin bydd Sir Pen y Bont ar Ogwr yn croesawu Cymru gyfan, wrth i Eisteddfod yr Urdd agor ei drysau ar faes Coleg Pencoed I ryw 90,000 o ymwelwyr dros chwe diwrnod, ac rydym yn awyddus i roi’r croeso cynhesaf posib iddynt!

I’r perwyl hwn, rydym yn galw am wirfoddolwyr Cymraeg eu hiaith, sy’n angerddol am ein hardal i ymuno â Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr, a derbyn hyfforddiant yn barod i gynnig croeso a gwasanaeth gwybodaeth leol i ymwelwyr yr Eisteddfod.

Grŵp o ryw ugain o wirfoddolwyr yw Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr, sy’n rhannu cariad am yr ardal ac â diddordeb mewn parhau i ddysgu a rhannu gwybodaeth am ddiwylliant, bywyd gwyllt, hanes, celf, a bwyd y sir. Maent yn ymgysylltu ag ymwelwyr ein hardal mewn nifer o wahanol ffyrdd, megis cyfarfod a chyfarch mewn digwyddiadau, cefnogi grwpiau i lunio eu hymweliad, ysgrifennu blogiau, rhannu gwybodaeth leol gyda theuluoedd ac yn gyffredinol yn gwneud yr hyn a allant i godi proffil y rhanbarth. Mae bod yn Llysgennad yn lawer o hwyl ac yn werth chweil. Dyma beth sydd gan ein Llysgenhadon presennol i ddweud:

“Mond gair bach i ddweud pa mor werthfawr oedd y profiad o hyfforddi fel llysgennad. Nid yn unig ydym ni wedi dysgu cymaint am yr ardal, ond rydym hefyd wedi datblygu cymuned fach wirioneddol gref o bobl sydd â nod cyffredin, sef i fanteisio ar bob cyfle i hyrwyddo ein darn arbennig ni o Gymru “

“Mae ymwneud a’r rhaglen Llysgenhadon wedi bod yn ffordd hyfryd o ddysgu am ein treftadaeth, cerddoriaeth a llên gwerin leol, yn ogystal â mwynhau teithiau gwych i rai o’r atyniadau ymwelwyr mwyaf blaenllaw, ac ychydig o gyfrinachau’r ardal hefyd.”

Yn ogystal, mae’r manteision o fod yn llysgennad yn cynnwys:

 • Mynediad i gyfres o hyfforddiant a gwibdeithiau pleserus
 • hunan ddatblygiad
 • Rhwydweithio gyda phobl eraill o’r un anian, a busnesau twristiaeth yr ardal
 • Ymdeimlad o gyfrannu at y gymuned a’r rhanbarth yn gyffredinol, a’r boddhad a ddaw gyda hynny.
 • Mynediad am ddim i ddigwyddiadau ar gyfer y rhai sy’n gwirfoddoli mewn digwyddiadau
 • Tystysgrif a cherdyn adnabod sy’n eich cydnabod fel Llysgennad Pen y Bont ar Ogwr.

Mae hyfforddiant yn rhad ac am ddim ac yn ymrwymiad amser o ddim ond dau ddiwrnod. Bydd y dyddiau yma ar sail gweithdy yn dysgu am drysorau’r rhanbarth. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys gwybodaeth am hanes, llên gwerin, treftadaeth, diwylliant a hyfrydwch naturiol sir Pen y Bont ar Ogwr.

Bydd angen i chi fynychu dau o’r sesiynau hyfforddiant, sydd wedi eu nodi uchod, a bod ar gael i wirfoddoli am o leiaf un sesiwn hanner diwrnod ar faes Eisteddfod yr Urdd yn ystod wythnos y Sulgwyn. Fel Llysgennad Pen y Bont ar Ogwr, cewch wedyn gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli wrth iddynt godi drwy gydol y flwyddyn.

Bydd Llysgenhadon sy’n gwirfoddoli yn yr Eisteddfod yn derbyn mynediad am ddim i’r maes yn ystod eu diwrnod gwirfoddoli, ac yn gallu mwynhau perfformiadau rhai o’r 15,000 o blant dan 25 a fydd yn cystadlu am y brig mewn cystadlaethau diwylliannol megis canu, dawnsio, llefaru a pherfformio. Bydd o leiaf dau Lysgennad yn gwirfoddoli ar bob un diwrnod o’r Eisteddfod.

Rydym yn edrych yn benodol am unigolion sy’n gallu sgwrsio yn y Gymraeg, a bydd yr hyfforddiant yma yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda deunyddiau cefnogi yn cael eu cynnig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Os oes gyda chi ddiddordeb neu unrhyw gwestiynnau, cysylltwch ag Angharad ar angharad@angharadwynne.com / 07786256722.

LLYSGENNAD PEN-Y-BONT AR OGWR

Image result for llysgennad pen y bont ar ogwr

Yn ystod wythnos Sulgwyn, 29 Ebrill – 3 Mehefin bydd Sir Pen y Bont ar Ogwr yn croesawu Cymru gyfan, wrth i Eisteddfod yr Urdd agor ei drysau ar faes Coleg Pencoed I ryw 90,000 o ymwelwyr dros chwe diwrnod, ac rydym yn awyddus i roi’r croeso cynhesaf posib iddynt!

I’r perwyl hwn, rydym yn galw am wirfoddolwyr Cymraeg eu hiaith, sy’n angerddol am ein hardal i ymuno â Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr, a derbyn hyfforddiant yn barod i gynnig croeso a gwasanaeth gwybodaeth leol i ymwelwyr yr Eisteddfod.

Grŵp o ryw ugain o wirfoddolwyr yw Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr, sy’n rhannu cariad am yr ardal ac â diddordeb mewn parhau i ddysgu a rhannu gwybodaeth am ddiwylliant, bywyd gwyllt, hanes, celf, a bwyd y sir. Maent yn ymgysylltu ag ymwelwyr ein hardal mewn nifer o wahanol ffyrdd, megis cyfarfod a chyfarch mewn digwyddiadau, cefnogi grwpiau i lunio eu hymweliad, ysgrifennu blogiau, rhannu gwybodaeth leol gyda theuluoedd ac yn gyffredinol yn gwneud yr hyn a allant i godi proffil y rhanbarth. Mae bod yn Llysgennad yn lawer o hwyl ac yn werth chweil. Dyma beth sydd gan ein Llysgenhadon presennol i ddweud:

“Mond gair bach i ddweud pa mor werthfawr oedd y profiad o hyfforddi fel llysgennad. Nid yn unig ydym ni wedi dysgu cymaint am yr ardal, ond rydym hefyd wedi datblygu cymuned fach wirioneddol gref o bobl sydd â nod cyffredin, sef i fanteisio ar bob cyfle i hyrwyddo ein darn arbennig ni o Gymru “

“Mae ymwneud a’r rhaglen Llysgenhadon wedi bod yn ffordd hyfryd o ddysgu am ein treftadaeth, cerddoriaeth a llên gwerin leol, yn ogystal â mwynhau teithiau gwych i rai o’r atyniadau ymwelwyr mwyaf blaenllaw, ac ychydig o gyfrinachau’r ardal hefyd.”

Yn ogystal, mae’r manteision o fod yn llysgennad yn cynnwys:

 • Mynediad i gyfres o hyfforddiant a gwibdeithiau pleserus
 • hunan ddatblygiad
 • Rhwydweithio gyda phobl eraill o’r un anian, a busnesau twristiaeth yr ardal
 • Ymdeimlad o gyfrannu at y gymuned a’r rhanbarth yn gyffredinol, a’r boddhad a ddaw gyda hynny.
 • Mynediad am ddim i ddigwyddiadau ar gyfer y rhai sy’n gwirfoddoli mewn digwyddiadau
 • Tystysgrif a cherdyn adnabod sy’n eich cydnabod fel Llysgennad Pen y Bont ar Ogwr.

Mae hyfforddiant yn rhad ac am ddim ac yn ymrwymiad amser o ddim ond dau ddiwrnod. Bydd y dyddiau yma ar sail gweithdy yn dysgu am drysorau’r rhanbarth. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys gwybodaeth am hanes, llên gwerin, treftadaeth, diwylliant a hyfrydwch naturiol sir Pen y Bont ar Ogwr.

Bydd angen i chi fynychu dau o’r sesiynau hyfforddiant, sydd wedi eu nodi uchod, a bod ar gael i wirfoddoli am o leiaf un sesiwn hanner diwrnod ar faes Eisteddfod yr Urdd yn ystod wythnos y Sulgwyn. Fel Llysgennad Pen y Bont ar Ogwr, cewch wedyn gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli wrth iddynt godi drwy gydol y flwyddyn.

Bydd Llysgenhadon sy’n gwirfoddoli yn yr Eisteddfod yn derbyn mynediad am ddim i’r maes yn ystod eu diwrnod gwirfoddoli, ac yn gallu mwynhau perfformiadau rhai o’r 15,000 o blant dan 25 a fydd yn cystadlu am y brig mewn cystadlaethau diwylliannol megis canu, dawnsio, llefaru a pherfformio. Bydd o leiaf dau Lysgennad yn gwirfoddoli ar bob un diwrnod o’r Eisteddfod.

Rydym yn edrych yn benodol am unigolion sy’n gallu sgwrsio yn y Gymraeg, a bydd yr hyfforddiant yma yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda deunyddiau cefnogi yn cael eu cynnig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Gobeithio y gallwch ymuno a ni.

Cliciwch yma am ragor o fanylion

HYSBYSEB SWYDD CYMRAEG

Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Siaradwr Cymraeg) – Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid

37 awr yr wythnos

Dros dro am hyd at 12 mis

A ydych am fod ar flaen y gad o ran darparu gwasanaethau cwsmeriaid gan gydbwyso anghenion y Cyngor, ei randdeiliaid a dinasyddion Pen-y-bont ar Ogwr?

Byddwch yn ymdrin ag amrywiaeth o ymholiadau yn bersonol, drwy e-bost neu dros y ffôn, a lle bynnag y bo’n bosibl byddwch yn datrys yr ymholiad ar y pwynt cyswllt cyntaf yn Gymraeg ac yn Saesneg. Lle nad yw hyn yn bosibl byddwch yn gwneud trefniadau i gwsmeriaid gael eu gweld gan Swyddogion drwy apwyntiad.

Mae hon yn rôl amrywiol a heriol lle byddwch yn eiriolwr dros y cwsmer gan gyrraedd y safonau a addawyd yn ein Siarter Cwsmeriaid.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych, amynedd a dycnwch ac yn barod i weithio ar rota gan gwmpasu’r oriau 8am tan 5.30pm.

Am ragor o fanylion neu i ymgeisio cliciwch yma

 

 

Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2017

cslwhouwgaebc96

Dydd Sadwrn 8 Hydref 2016 yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr

Cynhelir gorymdaith Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017 ddydd Sadwrn 8 Hydref 2016 yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr gydag adloniant i ddilyn ar gaeau Pontnewydd. Diwrnod hwyliog i’r teulu cyfan ac yn gyfle i holl gyfeillion yr Urdd ddod ynghyd i ddathlu dyfodiad yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.   

Eisiau Helpu?

Mae Eisteddfod yr Urdd yn edrych am bobl i stiwardio yn ystod y Gorymdaith Gŵyl Gyhoeddi rhwng 10:00yb a 3:00yp. Allwch chi helpu? Cliciwch y botwm isod a chwblhewch y ffurflen a’i ddychwelyd at:

 Ffurflen Stiwardio

Stiwardio, Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd. LL23 7ST

E-bost:Ruth@urdd.org Ffôn: 01678 541 012 www.urdd.cymru/eisteddfod