Cartref

 

Menter Bro Ogwr yn dathlu!

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i Fenter Bro Ogwr yn dathlu’r garreg filltir o gyrraedd chwarter canrif ers ffurfio.

Ar Dachwedd 23ain bydd Menter Bro Ogwr yn cynnal Cinio Gala yng Ngwesty Heronston, Penybont-ar-Ogwr gyda diddanwyr lleol sydd wedi gweld gwerth mawr yng ngwaith y fenter dros y blynyddoedd.

Dywed Gracie Richards o Faesteg, cantores ifanc fydd yn perfformio yn ystod y digwyddiad;

“Mae’r Fenter Iaith wedi agor nifer o ddrysau i mi fel perfformiwr gan helpu i mi gael gigs mewn llefydd fel yr Eisteddfod yr Urdd a Gŵyl Ogi Ogi Ogwr.

Rydw i wedi bod yn chwarae’r gitâr ac yn ysgrifennu fy nghaneuon am 7 mlynedd ac wedi bod yn gigio am bron i 3 blynedd bellach gan gynnwys y rhai a drefnir gan y Fenter. Maent hefyd yn wych yn codi ymwybyddiaeth o gerddoriaeth Gymraeg yn yr ardal, gan annog pobl ifanc i wirfoddoli mewn digwyddiadau.

Rhys Upton fydd yn darparu’r disgo ar ôl y perfformwyr ar y noson tan yn hwyr. Dechreuodd Rhys Upton, DJ o Flaengarw, ei fusnes ei hun, ‘Adloniant Rhys Upton Entertainment’ yn dilyn cefnogaeth gan Fenter Bro Ogwr. Trwy fynychu clybiau’r Fenter, datblygodd e sgiliau i ddefnyddio offer newydd, derbyniodd e wybodaeth ar ddechrau busnes a gwella ei wybodaeth am gerddoriaeth Gymraeg. Dywed Rhys;

“Dechreuais wirfoddoli gyda Menter Bro Ogwr, yn cynorthwyo yn eu digwyddiadau. Yna sylweddolais fod yna ofyn mawr i DJs dwyieithog sy’n chwarae caneuon Cymraeg. Mae’r Fenter Iaith yn gwneud llawer o waith caled i gefnogi’r sin Gymraeg yn yr ardal, yn trefnu gigs o gwmpas Pen-y-bont fel ‘Cerdd yn y Cwrt’. Rwy’n mwynhau chwarae cerddoriaeth Gymraeg mewn digwyddiadau lleol, a dw i’n teithio ar draws De Cymru gyda fy ngwaith. Ond rwy’n dal yn mwynhau helpu gyda’r Fenter Iaith pan alla i.”

Yn ogystal â’r bobl ifanc talentog yma bydd band Gwyr Y Stac yn perfformio. Grŵp Gwerin Cymraeg sy’n hoffi gweithio gyda’r dorf am noson arbennig.

Yn ogystal â gweithio gyda phobl ifanc y sir, mae’r Fenter yn hyrwyddo ac yn annog defnydd o’r iaith ymysg teuluoedd, dysgwyr a chymunedau. Maent yn cynhyrchu adnoddau arbennig fel y Llyfryn Poced Enwau Lleoedd yn arbennig ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf Elai gan weithio’n agos gyda’r gymuned leol i ateb anghenion lleol.

 

Dywed Amanda Evans, Prif Swyddog Menter Iaith Bro Ogwr;

“Rwy’n berson oedd wedi cael fy ngeni ym Mhen-y-bont ar Ogwr, wedi mynd trwy addysg Gymraeg yn y Sir ac yna wedi’i phenodi fel Swyddog Ieuenctid i’r Fenter 17 mlynedd yn ôl. 

Cefais i fy mhenodi wedyn fel Prif Swyddog i fod yn gyfrifol am brosiect sydd mor agos at fy nghalon, hynny yw sicrhau codi proffil y Gymraeg a chynnig cyfleoedd i drigolion o bob oedran i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg pob dydd.

Rwyf mor falch fy mod wedi cael y cyfle i siarad iaith y nefoedd yn y gwaith a chael y fraint o gwrdd â chymaint o bobl o bob oedran dros yr 17 mlynedd diwethaf. Er mwyn helpu i godi eu hyder yn y gymuned i siarad yr iaith, eu helpu i fynd am swyddi trwy gyfrwng y Gymraeg a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg ac i sicrhau didueddrwydd a’r cyfle i bawb ddefnyddio’r Gymraeg fel yr hoffan nhw.

Gyda’r holl herion a chymaint o brosiectau dydw i ddim yn gallu credu pa mor gyflym mae’r amser wedi mynd. Menter Bro Ogwr yn dathlu chwarter canmlwyddiant, WAW! Rwyf mor falch o’r gefnogaeth rydym yn derbyn a gwir yn edrych ymlaen at ddathlu’r Pen-blwydd mawr yma gyda phawb.

Mae tocynnau ar gyfer Cinio Gala dathlu pen-blwydd y fenter ar Dachwedd 23 yn £25 yn cynnwys pryd o fwyd 3 chwrs ac adloniant. Cysylltwch ar menter@broogwr.org neu 01656 732200 i archebu lle cyn Tachwedd 16.

 • THEATR BARA CAWS yn cyflwyno ‘BRECSHIT’ – sioe glybiau newydd sbon

  Mae teulu Doris Morris wedi bod yn ffarmio yn Bryn-Cwd-yr-Arian ers canrifoedd, ond yn dilyn canlyniad y bleidlais Brexit mae Doris druan wedi gorfod arall-gyfeirio. Bellach mae hi’n rhedeg clinig therapiwtig a hafan I bobl gyda bob math o broblemau. A fydd rhedeg busnes o’r fath yn cadw’r blaidd o’r drws? A fydd Doris yn llwyddo I gadw ei hetifeddiaeth? A pa mor iachus ydy ‘colonic irrigation’ I rywun mewn gwirionedd? – Cawn weld! Actorion:  Iwan Charles, Manon Elis, Llyr Evans, Gwenno Elis Hodgkins Cyfarwyddwr:  John Glyn Owen Ar daith Mai laf – Mehefin 2, 2018
  10 April 2018
 • It’s My Shout / BBC Cymru Wales / S4C: Ffilmiau byr – Haf 2018 – Galw am gyfarwyddwyr

    Mae It’s My Shout yn chwilio am gyfarwyddwyr newydd i gyfarwyddo ffilmiau fydd yn ymddangos ar BBC Cymru Wales ac S4C yn ystod mis Hydref 2018. Rydym yn chwilio am GYFARWYDDWYR sydd: • â gwybodaeth a dealltwriaeth am brosesau creu ffilm • yn gallu gweithio mewn tîm ac yn barod i ddatblygu gweledigaeth y tîm hwnnw • yn gallu cyfathrebu gyda thîm cynhyrchu / ôl-gynhyrchu profiadol. • yn gallu cyfathrebu gydag actorion mewn ymarferion ac ar set. Os gewch chi gyfweliad, bydd angen i chi gynnig syniadau ar gyfer un o’r sgriptiau terfynol. Dyma gyfle arbennig i unrhyw un sydd ag angerdd i greu a chyfarwyddo. Mae’n bwysig fod ymgeiswyr yn ymwybodol fod gwaith paratoi o flaen llaw, a bydd rhaid caniatau amser i gyfarwyddo dros gyfnod yr haf. Bydd y ffilmiau byr yn cael ei ddangos ar BBC Cymru Wales ac S4C gan ddibynnu ar iaith eich sgript. Byddwn yn cynnal dangosiad o’r gwaith ynghyd â ...
  10 April 2018
 • HYSBYSEB SWYDD

  Manylion y swydd Teitl y swydd: Cynorthwyydd Adnoddau Dynol Cyfeirnod y swydd: 08804 Dyddiad cyhoeddi: 15/3/2018 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28/3/18 Categori’r swydd/math o swydd: Swyddi Gwag (Heblaw Ysgolion) Disgrifiad swydd: Hysbyseb Swydd Adnoddau Dynol a Datblygu Trefniadaethol Cynorthwyydd Adnoddau Dynol GBP 19,430 – GBP 20,138 y flwyddyn 37 awr yr wythnos Fel aelod o’n tim Recriwtio a Chontractau byddwch yn ymgymryd a thasgau i gynorthwyo gweithdrefnau recriwtio, dechrau a gadael y cyngor drwy ddefnyddio system integredig adnoddau dynol/cyflogres. Byddwch hefyd yn gweinyddu proses gwirio cofnodion troseddol y Cyngor drwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Bydd hyn yn cynnwys tasgau o hysbysebu swydd wag hyd at gynnig penodi, amrywiadau contractau a therfyniadau. A chithau’n weinyddwr cadarn a phrofiad o weithio mewn amgylchedd adnoddau dynol, bydd gennych sgiliau T.G. da a phrofiad blaenorol o ddefnyddio systemau swyddfa. A chithau’n gweithio mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, bydd gennych sgiliau cyfathrebu da, yn gallu gweithio mewn amgylchedd swyddfa cyflym ac yn gallu ...
  20 March 2018
 • Clwb Pethau Bach Cymraeg

  Dewch am Hwyl a Sbri yng Nghaffi Pethau Bach i gymryd rhan mewn gweithgareddau Hwyl a chael siawns i ganu a dawnsio caneuon Cymraeg gyda’ch plentyn. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Kath | 01656 732200 | Kathryn@menterbroogwr.org
  7 March 2018
 • GALWAD SGRIPT – DRAMA – ar gyfer S4C ac BBC Cymru

  Cyfle cyffrous i hyfforddi sgriptwyr newydd. Rydym yn gwahodd sgripwyr ffilm fer i gymryd rhan yng nghynllun hyfforddi It’s My Shout 2018. Yn yr ugain mlynedd diwethaf mae It’s My Shout wedi cynhyrchu ffilmiau o safon sydd wedi ennill ffilmiau Bafta Cymru, drwy gydweithio gyda’n partneriaid BBC Cymru Wales a S4C. Bydd y sgriptwyr yn cael eu datblygu a’u hyfforddi yn ystod yr haf. Mae It’s My Shout yn chwilio am ffilmiau cyffrous ac amrywiol, a hoffem annog sgriptwyr comedi i ymgeisio. Bydd BBC Writersroom ynghlwm trwy gydol y proses. Byddwn yn croesawu sgriptiau sy’n cynnwys cymeriadau ifanc (rhwng 12 – 24 oed) sy’n perthyn i amrywiol gefndiroedd economaidd a chymdeithasol, gan adlewyrchu’r Gymru gyfoes. Mae amrywiaeth yn bwysig i ni, a byddem yn annog cast mawr os yw hynny yn briodol. Rydym yn edrych am waith creadigol a fydd yn cwmpasu ystod eang o genres a phynciau. Ond canllaw ...
  10 April 2018
 • Cwblhewch ein holiadur Gweithgareddau a Digwyddiadau Cymraeg!

  Loading…
  21 March 2018
 • BYTIS BYGIS

  Y ffordd orau i gael eich hunan nôl mewn i siâp wrth fondio gyda’ch plentyn, gwneud ffrindiau newydd a defnyddio neu ddysgu ychydig o Gymraeg ar yr un pryd! Byddwn yn cwrdd unwaith y mis ac yn mynd am dro gan adnabod a dysgu pethau gwahanol yn y Gymraeg. Byddwn yn gorffen y sesiwn gyda gweithgaredd celf yn y ganolfan gyda chaneuon Cymraeg i chi a’ch plant ddysgu. Ffordd wych i chi gael rhywfaint o awyr iach, diddanu’r plant a chymdeithasu. Nid yw bygis yn hanfodol, rydym yn croesawu plant o bob oedran! Cyfarfod nesaf: 27.04.18 1-2:30pm
  7 March 2018
 • 07.03.18 – WEDI’I AILDREFNU OHERWYDD Y TYWYDD

  6 March 2018