HYSBYSEB SWYDD

Manylion y swydd Teitl y swydd: Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

Cyfeirnod y swydd: 08804

Dyddiad cyhoeddi: 15/3/2018

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 28/3/18

Categori’r swydd/math o swydd: Swyddi Gwag (Heblaw Ysgolion)

Disgrifiad swydd: Hysbyseb Swydd Adnoddau Dynol a Datblygu Trefniadaethol

Cynorthwyydd Adnoddau Dynol

GBP 19,430 – GBP 20,138 y flwyddyn

37 awr yr wythnos

Fel aelod o’n tim Recriwtio a Chontractau byddwch yn ymgymryd a thasgau i gynorthwyo gweithdrefnau recriwtio, dechrau a gadael y cyngor drwy ddefnyddio system integredig adnoddau dynol/cyflogres. Byddwch hefyd yn gweinyddu proses gwirio cofnodion troseddol y Cyngor drwy’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Bydd hyn yn cynnwys tasgau o hysbysebu swydd wag hyd at gynnig penodi, amrywiadau contractau a therfyniadau.

A chithau’n weinyddwr cadarn a phrofiad o weithio mewn amgylchedd adnoddau dynol, bydd gennych sgiliau T.G. da a phrofiad blaenorol o ddefnyddio systemau swyddfa. A chithau’n gweithio mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, bydd gennych sgiliau cyfathrebu da, yn gallu gweithio mewn amgylchedd swyddfa cyflym ac yn gallu bodloni amrywiaeth o derfynau amser.

Mae’r gallu i sgwrsio a chwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad hanfodol; mae gwasanaethau cyfieithu ar gael ar gyfer gohebiaeth ysgrifenedig. Darperir hyfforddiant mewn Cymraeg busnes i’r rhai sy’n bodloni’r gofyniad hanfodol hwn.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 28 Mawrth 2018 I ymgeisio am y swydd hon, ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: https://jobs.bridgend.gov.uk/