Archifau Categori: Plant a Teulu

Pen-blwydd Poenus Pete

penblwydd pete

Dydd Mercher 18 Mehefin 11.30am a 1.30pm

Theatre Iolo – Perfformiad Cymraeg

Comedi ddisglair a brathlyd â golwg bryfoclyd ar ddynameg teulu gan y dramodydd arobryn Gary Owen.

Ceir teulu – Mam, Dad, dau o blant a chath. Mae dad yn dweud nad yw e am ddathlu ei ben-blwydd. Felly mae mam yn dilyn ei gyfarwyddiadau: nid yw hi na’r plant yn paratoi unrhyw ddathliadau ar gyfer ei ben-blwydd. Ond mae dad yn grac iawn nad oes unrhyw un wedi paratoi unrhyw ddathliadau ar gyfer ei ben-blwydd a phan fydd rhwystredigaeth dad yn cyfuno â grym dinistriol y gath, daw anhrefn llwyr i’r teulu.

Mae’n bleser gan gwmni arobryn Theatr Iolo (Enillydd y Ddrama Orau i Blant a Phobl Ifanc: Gwobr Beirniaid Theatr Cymru 2013) gyflwyno’r sioe newydd sbon hon i deuluoedd ac ysgolion yn y Gymraeg. I rai 6+ oed.

Tocynnau £5
1 tocyn am ddim i athro/athrawes am bob 8 a archebir

Bws i’r ‘Steddfod!

Eisteddfod Sir Gâr 2014

Dewch gyda Menter Bro Ogwr i ddathlu diwylliant a threfftadaeth Cymru yn un o wyliau mwyaf y byd!

Pris: £10.50 (Bws yn unig)

Man Codi ac amser:

Gwasanaethau Sarn 9:00yb

Maes Parcio Salt Lake Porthcawl 9:20yb

Byddwn yn gadael yr Eisteddfod am 6.00yp.

Archebwch eich lle nawr!

Ffoniwch Menter Bro Ogwr – 01656 732 200 neu ewch i Siop yr Hen Bont

Dyddiad Cau: 21.07.14  

Deiseb yn cefnogi gwaith y Mentrau Iaith

Mae ‘Dyfodol i’r Iaith’ wedi cyflwyno deiseb i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn tynnu sylw at waith y Mentrau Iaith ac yn galw am drefn ariannu deg i’r Mentrau.
Os allech lofnodi’r ddeiseb isod a rhannu’r manylion gyda’ch cyfeillion byddem yn ddiolchgar iawn.

“Galwn ar y Cynulliad i ofyn i Lywodraeth Cymru:
longyfarch y Mentrau Iaith am eu gwaith arloesol yn hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar draws Cymru; cadarnhau fod y Mentrau yn bartner allweddol i’r Llywodraeth yng nghyswllt gwireddu ei Strategaeth Iaith; ymateb yn brydlon i arolwg Prifysgol Caerdydd ar waith y Mentrau, gan sicrhau fod y cyllid a roddir iddynt yn adlewyrchu’n deg faint y dasg sy’n eu hwynebu – tra’n derbyn fod angen cynyddu, yn sylweddol iawn, yr arian sydd ar gael iddynt; derbyn bod angen cysondeb rhwng y Mentrau o ran eu hariannu, a bod angen dod â’r anghysondeb presennol i ben; ariannu Mentrau Iaith Cymru yn deg, gan sicrhau ei fod yn gallu chwarae rôl gyflawn wrth gydlynu gwaith y Mentrau a chynnig cymorth ac arweiniad iddynt; sicrhau y bydd y Safonau Iaith yn gorfodi awdurdodau lleol Cymru i gefnogi gwaith y Mentrau, a bod yr awdurdodau yn gweithio’n agos gyda’r Mentrau; chwarae rôl lawn er mwyn cynnig arweiniad strategol yng nghyswllt cynllunio cymunedol.”

https://www.assemblywales.org/cy/gethome/e-petitions/epetition-list-of-signatories.htm?pet_id=984

Diolch o flaen llaw am eich cefnogaeth.

Ail-gydia’n dy Gymraeg!

Image

‘Dych chi’n siarad Cymraeg ers gadael ysgol? ‘Dych chi eisiau siarad Cymraeg ond ddim yn teimlo’n hyderus? Oes plant gyda chi sy’n mynd i ysgol Gymraeg?

Os felly, dyma gyfle gwych i chi!

Mae Menter Bro Ogwr yn cynnal sesiynau anffurfiol i rieni, sesiynau syml a llawn hwyl er mwyn i chi gael ail-gydio yn eich Cymraeg a’i ddefnyddio gyda’r teulu i gyd, pryd bynnag a ble bynnag ‘dych chi eisiau.

Os oes diddordeb gyda chi gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Kathryn ar 01656 732200 / 07870 372 669 neu e-bostio: kathryn@menterbroogwr.org

Cyflwyno Gwersi Nofio Cymraeg

Nofio

Yn y flwyddyn newydd bydd Hamdden Halo ac Urdd Gobaith Cymru yn cynnig gwersi nofio Cymraeg i ‘ddechreuwyr’ yng Nghanolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr ar fore dydd Sul am 10.30am (yn dechrau ar 5 Ionawr 2014) ac ym Mhwll Nofio Maesteg ar brynhawn dydd Llun am 4pm a 4.30 pm (yn dechrau ar 13 Ionawr 2014).

Am ragor o wybodaeth ffoniwch y dderbynfa ar:

Canolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr – 0300 012 1223 opsiwn 1

Pwll Nofio Maesteg – 0300 012 1223 opsiwn 4

Taith Nadolig Sali Mali Mudiad Meithrin Pen-y-bont a Menter Bro Ogwr 29/11/13 – 5/12/13

sali mali

Dros gyfnod o 5 niwrnod fe ymwelodd Sali Mali â 5 Cylch Ti a Fi ac 11 Cylch Meithrin yn Sir Pen-y-bont. Roedd cyfle i blant a rhieni canu a dawnsio gyda Sali Mali, gan ddysgu ambell i gân newydd hefyd.

Dosbarthwyd pecynnau i bob plentyn, yn cynnwys gwybodaeth am Fenter Bro Ogwr, Mudiad Meithrin a llenyddiaeth yn hybu manteision dwyieithrwydd ac addysg Gymraeg, hefyd cerdyn Nadolig i liwio!

Ym mhob Ti a Fi ac mewn rhai o’r cylchoedd meithrin, roedd ‘na gyfle i siarad gyda’r rhieni yn uniongyrchol ynglŷn â gwaith Menter Bro Ogwr a Mudiad Meithrin, a manteision dwyieithrwydd ac addysg Gymraeg. Cafodd 212 o blant y cyfle i ddawnsio a chanu gyda Sali Mali, ac roedd cyfle i siarad â 70 o rieni yn uniongyrchol. Dosbarthwyd cyfanswm o 293 o becynnau gwybodaeth, trwy’r plant yn y cylchoedd meithrin, neu’n uniongyrchol i’r rhieni/ gofalwyr.

Nadolig 2013

Nadolig 2013

Ffair Nadolig Ysgol Cwm Garw Dydd Mercher 27 Tachwedd 5-7yh

Ffair Nadolig Ysgol Cynwyd Sant Dydd Gwener 29 Tachwedd 2.30yp

Ffair Nadolig Ysgol Y Ferch o’r Sgêr Dydd Gwener 29 Tachwedd 3.30-6.00yh

Ffair Nadolig Ysgol Bro Ogwr Dydd Gwener 29 Tachwedd 4:30 – 6:30yh

Ffair Nadolig Ysgol Llangynwyd Dydd Iau 12 Ragfyr 2.30 – 5.30yh

Cyngerdd Nadolig YGG Llangynwyd – Eglwys Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr, nos Fawrth 10fed o Ragfyr 6 o’r gloch

Panto Draw Dros y Don

Panto Martyn Geraint yn dathlu 10 mlynedd ac ar ei ffordd i Bafiliwn y Grand, Porthcawl.

Oes fyth fuodd Cymro wedi’i eni ar gyfer panto, yna Martyn Geraint yw hwnnw.
Draw Dros y Don
Eleni bydd Martyn Geraint yn dathlu penblwydd ei bantomeim blynyddol yn 10 mlwydd oed. Mae Draw Dros y Don, sydd wedi’i ysgrifennu gan Martyn, yn ddehongliad i’r Gymraeg o stori boblogaidd Robinson Crusoe , a fydd yn cychwyn teithio ar Dachwedd 13, gan ymweld â 14 lleoliad drwy’r wlad. Yn ymuno gyda Martyn ar y llwyfan eleni, fydd yr actor Hywel Emrys, a tri wyneb newydd i’r theatre Gymreig – Ffion Glyn, Sion Emyr and Sioned Besent. Mae’r cynhyrchiad wedi’i gyfarwyddo gan Sara Lewis o Theatr na NÒg

Roedd pantomeim cyntaf Martyn Geraint, “Martyn, Eddie a’r Trysor Coll”, yn rhan o ymgyrch gan Fwrdd yr Iaith i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn rhannau penodol o Gymru. Cafodd Martyn ei wahodd i lwyfannu sioe yn Rhydaman dros ddwy noson. Deng mlynedd yn ddiweddarach, ac mae’r pantomeim blynyddol bellach yn 46 sioe, mewn 14 wahanol leoliad dros Gymru gyfan.

Medd Martyn: “ Pan wnes i ddechre teithio’r pantomeim fel rhan o fy musnes newydd, fe wnes i golled ariannol. Roedd hi’n gyfnod anodd, gyda dim i syrthio nôl arno, ar ôl i fi adael fy swydd llawn amser fel cyflwynydd plant gyda S4C ar ôl 14 mlynedd. Diolch byth, fe wnaeth Geoff Cripps, sy’n ddysgwr ac sy’n Gyfarwyddwr Artistic Theatrau Rhondda Cynon Taf, ddod i weld y sioe , a’i fwynhau, ac fe wnaeth e’ fy annog i gario ‘mlaen i ddatblygu fy musnes mewn cydweithrediad â Theatrau RCT. Mae Geoff wedi bod yn gefn mawr i mi ers hynny.”

Beth fydd yn arbennig am y sioe eleni, Draw Dros y Don, i nodi’r 10 mlynedd?

“ Am y tro cyntaf, fe fydda’i yn chwarae rôl y Dame” medde Martyn yn chwerthin, “ ac yn rhyfedd iawn, dwi’n edrych ymlaen yn fawr at y sialens o chwarae un o gymeriadau mwyaf eiconig y panto traddodiadol! Ma gyda ni gast arbennig, gyda Hywel Emrys, dwi wedi gweithio gyda o’r blaen, yn chwarae rôl y dyn drwg, Capten Ffarti Barti. Yna tri o actorion sy’n wynebau eitha newydd i gynulleidfaoedd Cymraeg. Ar ôl bod yn y busnes ers peth amser nawr, mae wastad yn bleser gallu cynnig gwaith i actorion ifanc addawol, ac yna gweld eu gyrfaoedd yn datblygu – O ydy mae!!”

Mae’r daith wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddyddau Cymru.

Ffoniwch y theatre ar 01656815995, neu ewch i www.martyngeraint.com am fanylion ar sut i archebu tocynnau.

Cynllun Haf 2013

cynllun_haf_2013091332Eleni, cawsom ni gyfradd presenoldeb uchel eto yn ein cynllun chwarae Haf, gyda dros 70 o unigolion yn mynychu’r cynllun haf dros y pedwar wythnos. Cynhaliwyd Cynllun Haf am wythnos yn neuadd Pendre, YGG Cwm Garw , YGG Ferch o Sger , ac yn Maesteg, a hoffem ddiolch i’r ysgolion am eu cefnogaeth gyson, a hefyd i’r holl blant oedd wedi mynychu’r cynllun! Cafodd pawb hwyl!