Archif Awdur: Rheolwr

Panto Draw Dros y Don

Panto Martyn Geraint yn dathlu 10 mlynedd ac ar ei ffordd i Bafiliwn y Grand, Porthcawl.

Oes fyth fuodd Cymro wedi’i eni ar gyfer panto, yna Martyn Geraint yw hwnnw.
Draw Dros y Don
Eleni bydd Martyn Geraint yn dathlu penblwydd ei bantomeim blynyddol yn 10 mlwydd oed. Mae Draw Dros y Don, sydd wedi’i ysgrifennu gan Martyn, yn ddehongliad i’r Gymraeg o stori boblogaidd Robinson Crusoe , a fydd yn cychwyn teithio ar Dachwedd 13, gan ymweld â 14 lleoliad drwy’r wlad. Yn ymuno gyda Martyn ar y llwyfan eleni, fydd yr actor Hywel Emrys, a tri wyneb newydd i’r theatre Gymreig – Ffion Glyn, Sion Emyr and Sioned Besent. Mae’r cynhyrchiad wedi’i gyfarwyddo gan Sara Lewis o Theatr na NÒg

Roedd pantomeim cyntaf Martyn Geraint, “Martyn, Eddie a’r Trysor Coll”, yn rhan o ymgyrch gan Fwrdd yr Iaith i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn rhannau penodol o Gymru. Cafodd Martyn ei wahodd i lwyfannu sioe yn Rhydaman dros ddwy noson. Deng mlynedd yn ddiweddarach, ac mae’r pantomeim blynyddol bellach yn 46 sioe, mewn 14 wahanol leoliad dros Gymru gyfan.

Medd Martyn: “ Pan wnes i ddechre teithio’r pantomeim fel rhan o fy musnes newydd, fe wnes i golled ariannol. Roedd hi’n gyfnod anodd, gyda dim i syrthio nôl arno, ar ôl i fi adael fy swydd llawn amser fel cyflwynydd plant gyda S4C ar ôl 14 mlynedd. Diolch byth, fe wnaeth Geoff Cripps, sy’n ddysgwr ac sy’n Gyfarwyddwr Artistic Theatrau Rhondda Cynon Taf, ddod i weld y sioe , a’i fwynhau, ac fe wnaeth e’ fy annog i gario ‘mlaen i ddatblygu fy musnes mewn cydweithrediad â Theatrau RCT. Mae Geoff wedi bod yn gefn mawr i mi ers hynny.”

Beth fydd yn arbennig am y sioe eleni, Draw Dros y Don, i nodi’r 10 mlynedd?

“ Am y tro cyntaf, fe fydda’i yn chwarae rôl y Dame” medde Martyn yn chwerthin, “ ac yn rhyfedd iawn, dwi’n edrych ymlaen yn fawr at y sialens o chwarae un o gymeriadau mwyaf eiconig y panto traddodiadol! Ma gyda ni gast arbennig, gyda Hywel Emrys, dwi wedi gweithio gyda o’r blaen, yn chwarae rôl y dyn drwg, Capten Ffarti Barti. Yna tri o actorion sy’n wynebau eitha newydd i gynulleidfaoedd Cymraeg. Ar ôl bod yn y busnes ers peth amser nawr, mae wastad yn bleser gallu cynnig gwaith i actorion ifanc addawol, ac yna gweld eu gyrfaoedd yn datblygu – O ydy mae!!”

Mae’r daith wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddyddau Cymru.

Ffoniwch y theatre ar 01656815995, neu ewch i www.martyngeraint.com am fanylion ar sut i archebu tocynnau.

Cymdeithas Hanes Bro Ogwr

Sgyrsiau am hanes a diwylliant Cymreig i ddysgwyr Cymraeg.
Poster_Treftad201310091337
Mae gr?p o ddysgwyr o’r Siop Siarad wedi sefydlu cymdeithas hanes a diwylliant Cymreig i ddysgwyr ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Y bwriad yw cynnal sgyrsiau hanesyddol wedi’u hanelu at ddysgwyr (gyda chroeso i siaradwyr Cymraeg rhugl) ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’r pwyllgor wedi bod wrthi’n gweithio’n galed yn trefnu digwyddiadau cyntaf y gymdeithas ac rydym yn falch i gyhoeddi ein siaradwyr gwadd cyntaf. Gobeithiwn y gallwch chi ymuno â ni yn y digwyddiadau!

14.10.13 – Atgofion am yr Hen Gwm Llynfi gydag Allan James
18.11.13 – Gwrthrychau gyda Walter Jones

7:30pm T? Risha, Pen-Y-Cae, Bridgend, CF32 9SN

Cost: £2

Am ragor o fanylion cysylltwch â Marged Thomas:
marged@menterbroogwr.org

01656 732 200

Cyfarfod Blynyddol

Dewch i glywed am waith y Fenter dros y flwyddyn ddiwethaf ar nos Fercher 13 Tachwedd 2013 am 7yh yn Ngwesty Maenor Cwrt Colman, Pen-y-Fai.
Cyfarfod Blynyddol
Ydych chi’n berson brwdfrydig sydd eisiau cael mewnbwn yn natblygiadau’r iaith Gymraeg ym Mhen-y-bont ar Ogwr? Rydyn ni’n edrych am aelodau newydd ar gyfer pwyllgor rheoli’r Fenter. Dyma gyfle i chi gael eich ethol. Ymunwch â ni er mwyn gweld yr iaith Gymraeg yn ffynnu ym Mro Ogwr.

Bydd criw ohonom ni’n aros ar ôl y cyfarfod am bryd o fwyd yn y bwyty Indiaidd, am 8yh. Rhowch wybod os ydych chi eisiau i ni archebu lle i chi. Bydd disgwyl i chi ddewis o’r fwydlen a thalu am y bwyd ar y noson.

Cysylltwch â Menter Bro Ogwr am ragor o fanylion:
01656 732 200
menter@broogwr.org

20ed Pen-blwydd

Mae Menter Bro Ogwr yn dathlu ein Pen-blwydd yn 20ain oed! Dewch i ddathlu gyda ni yn ein digwyddiadau!!!

20 Pen-blwydd
Sali Mali a’i Ffrindiau
Dewch am dro gyda Sali Mali! Gwisgwch fel Sali Mali neu Jac y Jwc er mwyn mynd ar daith o amgylch tref Pen-y-bont a cheisio ennill record byd am y nifer fwyaf o gymeriadau Sali Mali mewn un lle!!! Byddwn yn cwrdd tu allan i Siop yr Hen Bont ar yr hen bont a bydd y daith yn dechrau am 2yp. Digwyddiad am ddim ond rhaid bwcio o flaen llaw.

Parti Sblish, Sblash, Sblosh!!!
Hwyl i’r teulu cyfan! Dewch am barti sblish, sblash, sblosh gyda theganau gwynt ym mhwll nofio Canolfan Hamdden Pen-y-bont. Bydd y sesiwn yma’n breifat ac ar gyfer Menter Bro Ogwr yn unig. RHAID BWCIO O FLAEN LLAW. Dim ond lle i 40. Plant £1.50 / £2.50 oedolion
Parti Pen-blwydd Menter Bro Ogwr!!!
Dewch i ddathlu ein Pen-blwydd yn 20 oed! Gwisgwch rywbeth porffor neu felyn a dewch i ddathlu gyda ni yn Ystafell Rafters, Clwb Rygbi Caeau’r Bragdy, Pen-y-bont 7:30yh tan 11:30yh
Siaradwr Gwadd: Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru a pherfformiadau byw gan
ALYS WILLIAMS o ‘THE VOICE’ & GILDAS
Croeso mawr i bawb – Mynediad am ddim!
Am ragor o fanylion neu i fwcio lle, cysylltwch â Menter Bro Ogwr: 01656 732 200 menter@broogwr.org

Diwrnod Shwmae Su’mae

Hydref 15, 2013 fydd y tro cyntaf inni ddathlu Diwrnod Shwmae Su’mae! gan ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg.
2013Diwrnod_Shwm101341
Mae Diwrnod Shwmae Su’mae? yn gyfle inni atgyfnerthu a
dathlu’r Gymraeg a’r ffyrdd yr ydym yn cyfarch ein gilydd yn
Gymraeg yn ein cymunedau. Mae’n gyfle hefyd i gefnogi ac annog ymdrechion pawb sydd wrthi’n dysgu Cymraeg ledled Cymru.

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb a gallwn ni i gyd ddefnyddio’r Gymraeg ymhob man! Yn y siop, y ganolfan hamdden, y gwaith, wrth geisio gwasanaeth Cymraeg yn ein cymuned, gyda ffrindiau.

Am ddathlu’r diwrnod? Dewch i ddweud Shwmae! i rai o Fudiadau Cymraeg yr ardal ym Mhen-y-bont a Phorthcawl. Byddwn ni ac Elin y Delyn yn eich cyfarch chi yn y lleoliadau isod:

Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr: 09:30 – 11:30
Stryd John, Porthcawl: 14:00 – 16:00

Bydd cyfle hefyd i chi ennill gwobr yn Siop yr Hen Bont ar y dydd! Bydd Menter Bro Ogwr yn rhoi gwobr i’r hanner canfed person sy’n dod i mewn i’r siop ac yn dechrau’r sgwrs trwy ddweud Shwmae!

Cysylltwch â Menter Bro Ogwr:
01656 732200 / menter@broogwr.org

Cynllun Haf 2013

cynllun_haf_2013091332Eleni, cawsom ni gyfradd presenoldeb uchel eto yn ein cynllun chwarae Haf, gyda dros 70 o unigolion yn mynychu’r cynllun haf dros y pedwar wythnos. Cynhaliwyd Cynllun Haf am wythnos yn neuadd Pendre, YGG Cwm Garw , YGG Ferch o Sger , ac yn Maesteg, a hoffem ddiolch i’r ysgolion am eu cefnogaeth gyson, a hefyd i’r holl blant oedd wedi mynychu’r cynllun! Cafodd pawb hwyl!

Alldaith Dug Caeredin Awst 2013

Llongyfarchiadau mawr i griw Dug Caeredin cyntaf Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd ar gyflawni eu halldaith Dug Caeredin, Lefel Efydd trwy Menter Bro Ogwr. Mae’r criw wedi bod ati’n gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf i gyflawni’r hyfforddiant angenrheidiol cyn yr Alldaith, heb son am adolygu ar gyfer yr arholiadau TGAU ar yr un pryd!
ieu2013DSC06309091326
Dros y penwythnos, mi wnaeth y criw gerdded o ardal Marcroes, Bro Morgannwg yr holl ffordd i Bari, gan aros dros nos ym maes gwersylla Happy Jakes yn Flemingston. Cawson nhw groeso mawr yn Happy Jakes, gyda’r perchenogion yn gefnogol ac wrth eu boddau bod y bobl ifanc yn aros yno fel rhan o’r Alldaith.

Hoffwn i ddiolch yn fawr i Rhys Pinner, sydd wedi gwirfoddoli ei amser i hyfforddi’r criw cyntaf, ac sy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r criw nesaf yn barod!
Ieu2013DSC06313091323
Mae’n deg i ddweud roedd pawb yn edrych ymlaen at noson dda o gwsg nos Sadwrn! Ond, hoffwn i ddweud, ar ran y Fenter, ein bod ni’n hynod falch ohonoch chi gyd: Tomos Hopkins, Ben Isaac, Sam Turton, Catrin Haf Jones, Catrin Masson, a Ffion Masson….da iawn chi!

Siân Stephens

PRENTISIAETHAU CYFRYNGAU RHYNGWEITHIOL – YN RECRIWTIO NAWR!

Wyt ti dros 16 oed ac eisiau gweithio tra’n cael dy hyfforddi?
Does gen i ddim gradd. (cliciwch yma am fwy o fanylion)
Wyt ti eisiau cael dy hyfforddi yn y sgiliau digidol sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn y byd busnes go iawn? 2013CyfryngauPosterl4071342
Wyt ti eisiau cael dy dalu i hyfforddi tra’n gweithio mewn swydd go iawn i gyflogwr go iawn?
Oes gen ti ddiddordeb mewn pethau Digidol neu Rhyngweithiol
Wyt ti wedi gwneud dy ffilmiau dy hun i’w rhoi ar dy sianel YouTube neu Vimeo?
Wyt ti wedi chwarae efo adeiladu gwefanau dy hun?
Oes gen ti dudalen Tumblr sy’n wych?
Ydi’r byd côdio yn dy hudo?
Wyt ti wedi adeiladu dy Ap dy hun neu wedi rhedeg dy dudalen cyfryngau cymdeithasol dy hun?
Wyt ti yn Gêmiwr sy’n hoffi adeiladu dy gêmau dy hun? (rhai syml neu gymhleth)
Wyt ti wrth dy fodd yn creu dy animeiddiadau digidiol dy hun?
Ti’n Gîc…ond ti’n cwl!

Mae rhestr isod o’r SWYDDI PRENTIS GWAG sydd ar gael i ti geisio amdanyn nhw.

Cube Interactive – Prentis Peiriannydd Meddalwedd x 2
Made TV – Prentis Cyfryngau Digidol x 4
REBL Studios Limited – Prentis Datblygydd Meddalwedd dan Hyfforddiant
Yogi Creative Ltd – Prentis Dylunio Creadigol
Bait Studio – Prentis Datblygwr Ap Iau

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau i bob swydd yw Hanner Dydd, Dydd Llun, 12fed o Awst 2013.