Archifau Categori: Plant a Teulu

Taith Nadolig hudol Cyw ar draws y wlad 2015

Sioe Nadolig Cyw 2015

Dewch draw i Sioe Nadolig Cyw am hwyl a sbri gyda Dona Direidi, y môr leidr Ben Dant, Sbarc, cyflwynwyr Cyw Catrin a Huw, Sion Corn ac wrth gwrs Cyw!

Bydd cyfle i fwynhau’r sioeau gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal ac yn ystod y dydd i’r ysgolion meithrin a chynradd. Cofiwch archebu yn fuan gan fod tocynnau yn gwerthu yn gyflym.

Tocynnau ar gael o 10yb ar Ddydd Gwener, 4 Medi, 2015.

Dyma fanylion y perfformiadau, prisiau, a gwybodaeth am sut i brynu tocynnau:

Dydd Mercher 2 Rhagfyr, Ysgol Cwm Rhymni, Coed Duon
Sioeau am 11.15, 2.00

Dydd Iau 3 Rhagfyr, Ysgol Bro Edern, Caerdydd
Sioeau am 11.30, 2.15, 5.45*

Dydd Gwener 4 Rhagfyr, Ysgol Bro Edern, Caerdydd
Sioeau am 11.30, 2.15

Dydd Llun 7 Rhagfyr, Neuadd Gwyn Hall, Castell-nedd
Sioeau am 11.30, 1.45, 5.45*

Dydd Mawrth 8 Rhagfyr, Ysgol Queen Elisabeth, Caerfyrddin
Sioeau am 11.30, 1.45 a 5.45*

Dydd Mercher 9 Rhagfyr, Theatr y Gromlech, Crymych
Sioeau am 11.30, 1.45, 5.45*

Dydd Iau 10 Rhagfyr, Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth
Sioeau am 11.30, 1.45, 5.45*

Dydd Mawrth 15 Rhagfyr, Ysgol Glan y Môr, Pwllheli
Sioeau am 11.30, 1.45, 5.45*

Dydd Mercher 16 Rhagfyr, Theatr John Ambrose, Rhuthun
Sioeau am 11.30, 1.45, 5.45*

Dydd Iau 17 Rhagfyr, Ysgol Gyfun Rhiwabon
Sioeau am 10.45, 12.45, 2.15

Dydd Gwener 18 Rhagfyr, Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn
11.30, 2.00

Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr, Galeri, Caernarfon
Sioeau am 1.45, 3.45, 6.00 *

Dydd Sul 20 Rhagfyr, Galeri, Caernarfon
Sioeau am 11.00, 1.45 a 3.45 *

Prisiau tocynnau:

Tocyn Plentyn – Ysgol – £5

Tocyn Plentyn Nos – Ysgol – £6

Tocyn Plentyn – Theatr – £7

Tocyn athro / cynorthwyydd gyda’r dydd (Ysgol yn unig) – Am ddim

Tocyn teulu dydd – ysgol  (2 oedolyn a 2 blentyn) – £21

Tocyn teulu nos – ysgol  (2 oedolyn a 2 blentyn)£23

Tocyn plentyn – Theatr- £7

Tocyn oedolyn – Theatr -£8

Tocyn teulu – Theatr – £28

Sut i brynu tocynnau:

I brynu tocynnau i unrhyw sioe dylid cysylltu â Galeri Caernarfon trwy ffonio 01286 685 222 neu gellir prynu tocynnau ar eu gwefan, www.galericaernarfon.com

Ar gyfer tocynnau Neuadd Gwyn Hall, Castell Nedd, rhaid cysylltu yn uniongyrchiol gyda’r swyddfa docynnau ar 0300 365 6677 neu www.gwynhall.com

Nodyn:

Mae ffi archebu o £1 ar bob archeb a wneir dros y ffôn a chodi’r tâl o 82c ar bob tocyn a brynir ar-lein.

Cyfweliadau ar gael ar gais gyda cymeriadau a cast.

Mae * yn dynodi sioe sydd yn cynnwys sesiwn cwrdd a chyfarch. Mae bob sioe yn Galeri, Caernarfon yn cynnwys sesiwn cwrdd a chyfarch.

Cynllun Chwarae Cymraeg am ddim!

poster cynlluniau chwarae 2015 (cymraeg)

Haf 2015

27 Gorffennaf – 21 Awst

10:00yb – 2:00yp

Ar agor i blant oed 8 – 13 sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg cyfnod allweddol 2 a 3.

Mynediad am ddim.

Mae croeso i blant y 4 Ysgol Gymraeg fynychu’r cynllun ym mhob un o’r lleoliadau.

Mae’r staff i gyd wedi eu profi gan y Biwro Cofnodion Troseddau ac yn brofiadol ym maes gwaith plant ac ieuenctid.

27.07.15– 31.07.15: Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr, Princess Way, Bracla,CF31 2LN

03.08.15 – 07.08.15: Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw Hill View, Pontycymer, Pen-y-Bont CF32 8LU

10.08.15 – 14.08.15: Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Llangynwyd, Maesteg, CF34 9RW

17.08.15 – 21.08.15: Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sgêr Greenfield Terrace, Gogledd Corneli, Pen-y-bont CF33 4LW

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Menter Bro Ogwr

Tŷ’r Ysgol

Pen yr Ysgol

Maesteg

CF34 9YE

01656 732200

07870 372669

kathryn@menterbroogwr.org

Diweddu Gŵyl Gymraeg Menter Bro Ogwr gan ffarwelio â’n Swyddog Ieuenctid – Yasmin Morris

IMG_6397

Mae wythnos Gŵyl Gymraeg y Fenter wedi dod i ben gyda phawb wedi joio sawl un o’r digwyddiadau a gynhaliwyd. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ein cefnogi ni; plant, pobl ifanc ac oedolion.

Ni fyddai’r digwyddiadau yma’n bosib heb waith trefnu, paratoi ac ymroddiad tîm cyfan y Fenter a chefnogaeth gwirfoddolwyr a rhoddodd eu hamser i sicrhau bod y digwyddiadau’n mynd bant gyda bang!

Rydym hefyd yn gorffen ein hwythnos gan ffarwelio â’n Swyddog Ieuenctid Yasmin Morris. Bydd Yasmin yn dechrau yn ei swydd newydd gyda Menter Abertawe wythnos nesaf. Yn yr amser byr y mae Yasmin wedi bod gyda Menter Bro Ogwr, mae wedi gadael ei marc ar y sefydliad a byddwn ni’n ei gweld eisiau. Dymunwn bob lwc iddi yn ei swydd newydd. Pob lwc a diolch yn fawr iawn.

Taith dros nos i Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

photo amelia

Ar y 29ain o Fai 2014, aethon ni ar daith dros nos gyda 12 o blant i Fferm Ymddiriedolaeth Amelia. Cafodd y plant ddau ddiwrnod llawn hwyl a sbri ar y fferm yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau, megis helfa dail, chwaraeon, ymweld â’r anifeiliaid, creu wynebau mwd, coginio cookies, a llawer mwy.

 Roedd hi’n ddiwrnod gwlyb wrth i ni gyrraedd y fferm ond gyda’r wellies a chot glaw ymlaen wnaeth y glaw ddim stopio’r plant rhag cael hwyl yn edrych o gwmpas y fferm a chrwydro o fewn y goedwig. Roedd yn brofiad iddyn nhw aros dros nos i ffwrdd o’u rhieni, ond fe wnaeth pawb fwynhau.

Roedd yn bleser i gael y plant a gweld nhw’n mwynhau’r profiad yma, diolch i chi am fynychu acedrychaf ymlaen at deithiau’r Fenter yn y dyfodol. 

Carnifal Porthcawl

Mae Carnifal Porthcawl yn cael ei gynnal eleni ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 19eg gyda’r thema ‘dathlu bywyd ac oesoedd Porthcawl ers 1914’. Rydym yn bwriadu trefnu fflôt a stondin yn y carnifal i ddangos y gefnogaeth a chyfleoedd sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg o fewn Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Croeso cynnes i chi ymuno â ni er mwyn sicrhau ein presenoldeb yng Ngharnifal Porthcawl.

Am ragor o fanylion cysylltwch ag Amanda Evans, Prif Swyddog Iaith Menter Bro Ogwr
01656 732200 neu e-bostio: menter@broogwr.org